pip install sqlacodegen
mysql+pymysql://username:password@host:port/db_name > models.py